Przetargi

 

Informacja o wyborze oferty.

Poniżej zamieszczamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: Remont i przebudowa niektórych pomieszczeń Zespołu Szkół.

 

Nr załącznika Nazwa załącznika Link
1 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY >>>
2 INFORMACJA O REZYGNACJI Z PODPISANIA UMOWY >>>
3 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (POPRZEDNIEJ) >>>

 

Remont i przebudowa niektórych pomieszczeń w Zespole Szkół.

Poniżej zamieszczamy wszystkie niezbędne informacje i pliki do pobrania związane z remontem i przebudową niektórych pomieszczeń w Zespole Szkół w Smolnicy.

Nr załącznika Nazwa załącznika Link
Ogłoszenie o zamówieniu 279990 - 2014 >>>
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >>>
1 Formularz ofertowy >>>
2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia >>>
2-a Załącznik nr 2 do umowy - warunki gwarancji >>>
3 Oświadczenie grupa kapitałowa >>>
4 Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu >>>
5 Wykaz robót budowlanych >>>
6 Wykaz osób >>>
7 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień >>>
8 Oświadczenia dodatkowe >>>
9 Wzór umowy >>>
10-a Projekt budowlano-wykonawczy. Strona tytułowa >>>
10-b Projekt budowlano-wykonawczy. Opis techniczny >>>
11 STWiOR >>>
12 Przedmiar robót >>>
Rysunki techniczne do przetargu
1 Rysunek nr 1 >>>
2 Rysunek nr 2 >>>
3 Rysunek nr 3 >>>
4 Rysunek nr 4 >>>
5 Rysunek nr 5 >>>
6 Rysunek nr 6 >>>
7 Rysunek nr 7 >>>
8 Rysunek nr 8 >>>
9 Rysunek nr 9 >>>
10 Rysunek nr 10 >>>
11 Rysunek nr 11 >>>
12 Rysunek nr 12 >>>
13 Rysunek nr 13 >>>
14 Rysunek nr 14 >>>
15 Rysunek nr 15 >>>
16 Rysunek nr 16 >>>
17 Rysunek nr 17 >>>
18 Rysunek nr 18 >>>
19 Rysunek nr 19 >>>
20 Rysunek nr 20 >>>
21 Rysunek nr 21 >>>
22 Rysunek nr 22 >>>
23 Rysunek nr 23 >>>
24 Rysunek nr 24 >>>
25 Rysunek nr 25 >>>
26 Rysunek nr 26 >>>
27 Rysunek nr 27 >>>
28 Rysunek nr 28 >>>
29 Rysunek nr 29 >>>
30 Rysunek nr 30 >>>
31 Rysunek nr 31 >>>
32 Rysunek nr 32 >>>
33 Rysunek nr 33 >>>
34 Rysunek nr 34 >>>
35 Rysunek nr 35 >>>
36 Rysunek nr 36 >>>
37 Rysunek nr 37 >>>
38 Rysunek nr 38 >>>
39 Rysunek nr 39 >>>
40 Rysunek nr 40 >>>
41 Rysunek nr 41 >>>
42 Rysunek nr 42 >>>

 

Unieważnienie postępowania.

Poniżej zamieszczamy unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: „Remont i przebudowa niektórych pomieszczeń Zespołu Szkół” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.08.2014 r.

 

Nr załącznika Nazwa załącznika Link
1 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
>>>

 

Pytanie i odpowiedzi dotyczące przetargu.

PytanieCzy możliwe jest rozliczenie się z wykonawcą po zakończeniu każdego etapu zadania?

OdpowiedźW odpowiedzi na pytanie z dnia 1 września 2014 r. otrzymanego drogą mailową informuję, iż formy i terminy płatności za realizację zadania zostały podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w załączonym wzorze umowy. Obydwa dokumenty dostępne są w formie elektronicznej pod adresem: www.smolnica.pl.Galeria okresowa

nasz patron

Ignacy Solarz
ur. 28 grudnia 1891 Ołpiny
zm. 1940 Palmiry

Ciekawe linki