Historia szkoły

Obszerne fragmenty przemówienia Dyrektora z okazji 35-lecia Zespołu Szkół

Szkoła Rolnicza w Smolnicy w latach 1965 - 2000

Mija 35 lat odkąd w murach tego pałacu rozległ się szkolny dzwonek - ten skromny jubileusz wywołuje wspomnienia, skłania do refleksji, pozwala na dokonanie bilansu 30 lat działalności szkoły a także pobudza do podjęcia nowych zadań i działań, dyrektora i Radę Pedagogiczną zmusza do poszukiwania i podejmowania nowych kierunków rozwoju placówki, dalszego doskonalenia i kształcenia dla potrzeb nie tylko rolnictwa, ale i dla rozwoju środowiska wiejskiego.

Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 5 lipca 1965 roku powołano w Smolnicy 3 - letnie Państwowe Technikum Rolnicze na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Technikum 3 - letnie istniało przez 15 lat do czerwca 1980 r. 24 września 1965 r. odbyło się organizacyjne posiedzenie rady Pedagogicznej, której przewodniczył dyrektor Mieczysław Lisek. Otwarto wówczas dwie klasy, które liczyły 97 uczniów.

I tak rozpoczął się pionierski rozdział historii naszej szkoły, która obecnie kończy 35 rok swej działalności. Pracę pedagogiczną rozpoczęło z dyrektorem Mieczysławem Liskiem 4 nauczycieli: Irena Czenikiewicz, Henryk Leszczyński, Lidia Lisek, Maria Kowalczyk. Pierwszy egzamin dojrzałości odbył się w maju 1968 r. i złożyło go 32 abiturientów, z których 7 uzyskało indeksy Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie.

Trzeba podkreślić, że pierwsze lata pracy szkoły były bardzo trudne ze względu na trwający remont obiektu i słabe wyposażenie gabinetów w potrzebny sprzęt i pomoce naukowe.

Przy szkole istniało gospodarstwo rolne jako zaplecze do szkolenia praktycznego, które przekazano w 1972 r. Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu w Troszynie i Spółdzielni Produkcyjnej w Smolnicy.

Szkoła podobnie jak wiele innych szkół rolniczych straciła własne zaplecze do zajęć praktycznych. Od 1976 r. zostaje na stałe nawiązana współpraca w zakresie szkolenia praktycznego z KPGR Troszyn. Współpraca ta przez 15 lat przechodziła różne koleje losu. Jednak do najbardziej owocnego okresu należą lata 1980-89.

W latach 1986-89 owocną współpracę prowadziliśmy ze Spółdzielnią Produkcyjną w Strausbergu koło Berlina.

Od 1 września 1969 r. dyrektorem Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej zostaje Zbigniew Zarecki, który kieruje szkołą do 30 sierpnia 1972 r. Za jego kadencji powołano w 1970 r. Zasadniczą Szkołę Zawodową i 2-letnią Zasadniczą Szkołę Rolniczą. Dzięki zaangażowaniu dyrektora Zbigniewa Zareckiego szkoła uzyskuje wysokie osiągnięcia sportowe. Z tego okresu pochodzi opinia o naszej szkole jako o "technikum sportowym". Trzeba jednak zaznaczyć, że mimo tych wielkich osiągnięć sportowych, o których wiemy z przekazów nieformalnych nie ma o nich śladu w dokumentach archiwalnych. Zaginęły dyplomy, puchary itp. pamiątki z tego okresu.

W 1972 roku zasadnicza szkoła Zawodowa ulega likwidacji, kontynuowane jest nadal kształcenie w klasach zasadniczych rolniczych, najpierw w 2-letnich, potem w 3-letnich przez ponad 25 lat. W ciągu tego okresu zmieniały się jednak specjalności i profile kształcenia. W 1973 roku w maju do matury przystąpiły 2 klasy III Państwowe Technikum Rolnicze.

Do roku 1974 istniały 2 szkoły: 3-letnie Państwowe Technikum Rolnicze, 2-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza. Od 1 stycznia 1974 roku do 30 czerwca 1978 szkołą kieruje mgr Stefan Gawrysiak. W roku szkolnym 1974-75 powołano Zasadniczą Szkołę Hodowlaną

Szkoła była znana z działalności chóru, zespołu muzycznego "Jantary", tanecznego i wokalnego "Kropeczki". Świadczą o tym zapisy w kronikach szkolnych w latach 1963-77. W tym okresie był również w szkole prężny ośrodek sportowy.

Od 1 września 1978 roku do 31 sierpnia 1980 szkołą kieruje mgr Zenon Olewicki, wówczas powstaje 4-letnie Liceum Rolnicze, które wykształciło 32 absolwentów. W dalszych latach nie kontynuowano tego profilu. Liceum Zawodowe wznowiono od 1 września 1995 roku. W 1982 roku mury szkoły opuszczają ostatni absolwenci 3-letniego Technikum Rolniczego.

W roku szkolnym 1980-81 zostaje otwarta jeszcze jedna szkoła zasadnicza ogrodnicza-specjalna, która istnieje do 1986 roku. Koniec lat 70-tych i początek osiemdziesiątych jest bardzo trudnym okresem w życiu szkoły. W szkole brak odpowiednich decyzji co do kierunków kształcenia. Obiekt jest formalnie zespołem wielu zmieniających się szkół. Kres tym ciągłym zmianom kładzie decyzja Wydziału Rolnictwa urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. O powołaniu w 1983 roku Zespołu Szkół Rolniczych w Smolnicy. Dzięki inicjatywie ówczesnego Dyrektora inż. Henryka Kubiaka, od 1 września 1981 roku rozpoczyna działalność 5-letnie Technikum Rolnicze o różnych profilach. W 1984 roku kończy się nabór do zasadniczej szkoły Hodowlanej. W latach 81/82 zostaje zbudowane zaplecze do zajęć praktycznych: warsztat i wiata na maszyny rolnicze.

W latach 1982-84 następuje prawie całkowita wymiana kadry nauczycielskiej. Dzisiejszy zespół jest ty młodym zespołem, który pracę w tej szkole rozpoczął zaraz po ukończeniu studiów. Za kadencji inż. Henryka Kubiaka pracę pedagogiczną rozpoczęli:

 • mgr inż. Anna Fossa

 • mgr inż. Teresa Mirek

 • mgr inż. Regina Misiura

 • mgr inż. Lucjan Nowak

 • mgr inż. Jerzy Korzeniowski

 • mgr inż. Mirosław Fossa

 • mgr Edward Paradowski

 • mgr inż. Zofia Waszczuk

 • mgr inż. Leszek Bieniek

Młody zespół zostaje wsparty doświadczonymi nauczycielami:

 • mgr Władysławem Sługockim

 • mgr Henrykiem Marchlewiczem

W 1987 roku podejmuje pracę: - mgr inż. Tadeusz Krzyszowski, a w 1989 - mgr Krzysztof Maciaszek.

Od 12 czerwca 1986 roku szkołą kieruje mgr Henryk Marchlewicz. 1 września 1986 roku rozpoczyna naukę w murach tej szkoły 170 uczniów w 6 oddziałach. Następuje od tej pory systematyczny wzrost liczby uczniów, rozrasta się kadra nauczycielska, powstają nowe profile i specjalności kształcenia. Szkoła zdobywa uznanie w środowisku, ma sporo osiągnięć w działalności pozalekcyjnej. W dowód uznania Komitet Rodzicielski i zakłady opiekuńcze: KPGR Troszyn i PZRBP "Zachód" Wrocław fundują szkole Sztandar z okazji 25-lecia istnienia. 25 października 1986 roku odbywa się uroczystość nadania szkole sztandaru. Zapada wówczas decyzja o zjeździe absolwentów na 25-lecie istnienia szkoły. Brak środków na dokończenie rozpoczętych prac remontowych i modernizacyjnych powoduje, że ustalony termin zjazdu ulega przesunięciu o rok. Jubileusz 25-lecia połączony ze zjazdem absolwentów odbył się 8 czerwca 1991 roku, otwiera on w historii szkoły nowy rozdział.

Podejmują pracę, przechodząc z zakładów rolnych nowi nauczyciele:

 • w 1989 roku dr Tadeusz Pluciński

 • w 1991 roku inż. Zygmunt Kiszka

 Szkoła co roku zwiększa liczbę oddziałów osiągając docelowo ok. 300 uczniów i słuchaczy. Rozszerza także profile kształcenia. Obok 5-letniego technikum rolniczego rozwija się 3-letnie (od 1 września 1988 roku) Wieczorowe Technikum Rolnicze dla Dorosłych. Są dwie szkoły zasadnicze o profilu ogólno rolniczym ze specjalnością: ogrodnictwo i wiejskie gospodarstwo domowe oraz mechanizacja rolnictwa. W sumie 13 oddziałów. 1 września 1997 roku zostaje utworzone jako jedne z pierwszych w Polsce Liceum Agrobiznesu. Jest to alternatywny kierunek nauki dla młodzieży chcącej pozostać i pracować na wsi. Kierunek ten do dzisiaj cieszy się dużym powodzeniem. W 1999 roku utworzone zostało Liceum Techniczne o profilu usługowo - gospodarczym. Rok 2000 to kontynuacja naboru do Liceum Agrobiznesu oraz poszerzenie Liceum Technicznego o nowy profil ekonomiczno - administracyjny. Przy Zespole w 1999 roku zostaje utworzone 2 oddziałowe Gimnazjum Publiczne gminy Dębno. Młodzież do niego uczęszczająca pochodzi ze wsi: Smolnica, Grzymiradz, Warnice, Różańsko, Dyszno, Dolsk, Ostrowiec, Krężelin, Grzybno, Sulisław, Jancewo, Barnówko, Dargomyśl.

W ciągu 35 lat szkołę opuściło w sumie ponad 1600 absolwentów o różnych specjalnościach rolniczych, w tym ponad 790 absolwentów technikum rolniczego dziennego, ponad 50 absolwentek Liceum Zawodowego i ponad 150 absolwentów technikum wieczorowego. Szkoły zasadnicze ukończyło, o różnych specjalnościach, 605 uczniów z których większość kształciła się w Technikum Wieczorowym.

Nasi absolwenci pracują obecnie a administracji państwowej, w różnych instytucjach, agencjach, firmach, spółdzielniach pracujących na rzecz wsi i rolnictwa. Wielu absolwentów prowadzi własne gospodarstwo rolne. Corocznie prawie połowa absolwentów klasy V technikum podejmuje studia wyższe na kierunkach rolniczych, ekonomicznych i wielu innych dziedzinach (prawnicy, nauczyciele, duchowni).

W 1991 roku szkoła kończy własnymi siłami budowę boisk. Wcześniej w maju 1988 roku zostaje oddane do użytku boisko asfaltowe do gier zespołowych.

W historię szkoły wpisane jest wiele sukcesów w zakresie rozwijania zainteresowań kulturalnych, społecznych oraz udziałach w konkursach i olimpiadach. W latach 60-tych i 70-tych szkoła osiągała bardzo liczne sukcesy sportowe, szczególnie w LA, zarówno w rejonie jak i kraju. W latach 1985, 88, 93 uczniowie naszej szkoły zostali laureatami w krajowej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Zdobywają, dzięki tej Olimpiadzie, w eliminacjach rejonowych corocznie indeksy na studia rolnicze.

W latach 1988-89 uczniowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej zdobywają czołowe miejsca w Wojewódzkim Konkursie Orek Szkół Rolniczych. W 1989 roku III miejsce w tym konkursie na szczeblu makroregionu.

W latach 1990-2000 uczniowie zdobywają wysokie lokaty w sportach obronnych LOK i biegach przełajowych LZS w mistrzostwach wojewódzkich i regionalnych. W strzelectwie sportowym wysokie lokaty w latach 1990, 92, 93, 94, 96, 98. W zawodach "Sprawni jak Żołnierze" drużyna szkolna zdobyła I miejsce w zawodach wojewódzkich oraz VII w ogólnopolskich, w 2000 roku.

Dzięki staraniom dyrekcji szkoły, przy pomocy Wydziału Rolnictwa, Rady Rodziców i zakładów współpracujących, szkoła stała się placówką oświatową dość dobrze wyposażoną w sprzęt i pomoce naukowe. Biblioteka szkolna ma ok. 10 tyś. woluminów. Powstały księgozbiory podręczne w gabinetach przedmiotowych. Gabinety mają dobre wyposażenie w sprzęt audiowizualny z własną taśmoteką video audycji z wszystkich przedmiotów zawodowych i ogólnych. Corocznie uzupełnia się wyposażenie gabinetów przedmiotów zawodowych dzięki pracom dyplomowym uczniów klasy V TR. W 1999 roku powstaje biblioteka multimedialna wyposażona obecnie w 14 komputerów oraz ponad 70 tytułów programów multimedialnych. Pracownia ta jest również podłączona do Internetu (10 komputerów to prezent Ministerstwa Edukacji z programu "Internet dla Gimnazjum"). Telekomunikacja Polska SA przyznała 600 jednostek licznikowych miesięcznie, nieodpłatnego korzystania z dostępu do Internetu.

Przy finansowym wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstaje:

 • w 1994 roku pracownia informatyki

 • w 1966 roku pracownia obróbki ręcznej do zajęć z mechanizacji dla chłopców

Z własnych środków i przy pomocy Rady Rodziców, ARiMR powstają w 1993 roku pracownie:

 • Żywienia rodziny

 • Gospodarki odzieżą oraz biologii

 • Higiena i ochrona zdrowia - 1994 r.

Dzięki prowadzonej działalności gospodarczej, szczególnie z dochodów uzyskiwanych z usług rolniczych w 1995 i 96 roku zostaje wymienione umeblowanie internatu i całkowicie wyremontowane w piwnicy pomieszczenie stołówki, pomieszczenia: na siłownię, bufet z poczekalnią dla dojeżdżających oraz salę do maszynopisania i techniki biurowej.

Obecnie w skład Zespołu Szkół wchodzą:

 • 4-letnie Technikum Hotelarskie

 • 4-letnie Technikum Informatyczne

 • 4-letnie Technikum Ochrony Środowiska

 • 4-letnie Technikum Transportu i Spedycji

 • 4-letnie Technikum Ekonomiczne

 • 3-letnie Gimnazjum Publiczne

Na wniosek działaczy PSL, przy wydatnej pomocy i poparciu posła Ryszarda Kołodzieja nadane zostało szkole imię Ignacego Solarza. Szkoła otrzymała nowy sztandar podczas uroczystości III zjazdu absolwentów i byłych nauczycieli - 8 czerwca 1996.

Dzięki usilnej pracy nauczycieli, młodzieży i pracowników obsługi szkoła ciągle się rozwija. W ciągu ostatnich 15 lat jest to rozwój szczególnie dynamiczny. Zmieniło się bardzo wiele. Mogłem tego dokonać tylko dzięki poparciu Rady Pedagogicznej, która czasem była zaskoczona moimi pomysłami i zmianami.

To co stworzyliśmy przez ostatnie 15 lat w pracy wychowawczej i kształceniu praktycznym otrzymało wsparcie w postaci dorobku pedagogicznego Ignacego Solarza. Z jego koncepcji i idei pedagogicznych będziemy korzystać kształcąc następne pokolenia młodzieży.

 D Y R E K T O R  mgr Henryk Marchlewicz

Drugi dom

Drugim mym domem była ta szkoła
Z nią zrosło się me serce, dusza
Tu było dobrze, wszystko mnie wzrusza
Każdy szmer, kamień, zieleń dookoła.

Ten dom to potok wiedzy nieprzebranej
Składnica wzorów, magazyn mądrości
Pełno tu gwaru, ruchu i młodości
Na każdym miejscu widać duże zmiany.

Trudno mi będzie opuścić te mury
Zostawić wszystko - przyjaciół, wspomnienia
Chwile radości i chwile zwątpienia
Gdy czas rozstania nadejdzie ponury.


Wiersz ten został wpisany do kroniki szkoły przez absolwentkę w dniu 8 czerwca 1991 roku podczas II zjazdu absolwentów.
J. Seredyńską rocznik 1965-1968

 

<<< Powrót

nasz patron

Ignacy Solarz
ur. 28 grudnia 1891 Ołpiny
zm. 1940 Palmiry

Ciekawe linki