Strona główna

 

- INFORMACJE OGÓLNE -


Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy
powstał na mocy Uchwały Rody Powiatu Myśliborskiego nr XLIX/426/2014 w sprawie założenia z dn. 01 września 2014r. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, założenia Podstawowej Szkoły Specjalnej w Smolnicy wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, włączenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy do Zespołu Szkół w Smolnicy oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół im. Ignacego Solarza w Smolnicy na Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy. Jest to publiczna placówka dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania oraz socjoterapii. Ośrodek będzie placówką całodobową dla chłopców zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Docelowo będzie przeznaczony dla 4 grup wychowawczych, tj. dla 48 uczniów. Utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii wraz z Szkołą Podstawowa Specjalną i internatem dla wychowanków oraz włączenie go w strukturę Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy umożliwi naukę uczniom posiadającym orzeczenia o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym, natomiast uczniowie uczęszczający do szkół wchodzących w skład Zespołu będą mogli kontynuować naukę w tych szkołach.

 

- SZKOŁA I INTERNAT MOS W SMOLNICY -

 

Oddziały szkolne – do 16 uczniów
Grupy internackie - do 12 wychowanków

Uczniowie realizują obowiązujące plany nauczania dla uczniów w normie intelektualnej, właściwe dla swego poziomu edukacyjnego z poszczególnych przedmiotów.
Wychowankowie uczestniczą w zajęciach z zakresu socjoterapii, profilaktyki Rządowej, Porozumienia bez Przemocy, Treningu Zastępowania Agresji.

Realizują zadania:

 • wynikające z wniosków zawartych w orzeczeniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych

 • wynikające ze wskazań i zaleceń specjalistycznych;

 • z opracowanego wspólnie ze specjalistami Indywidualnego Planu Edukacyjno-Terapeutycznego;

Wychowaniem, terapią i edukacją zajmują się posiadający odpowiednie przygotowanie specjaliści, wychowawcy oraz nauczyciele. Wychowankowie w internacie realizują programy wychowawcze, profilaktyczne, terapeutyczne. Podopieczni mogą korzystać z pomocy edukacyjnej, propozycji aktywnego wypoczynku i zajęć fakultatywnych (techniki plastyczne, zajęcia kulinarne, gospodarczo-porządkowe, rekreacyjno – sportowe) oraz realizują liczne projekty w tzw. przestrzeni komunikacji społecznej.

Praca z uczniem/wychowankiem obejmuje m.in. następujące zadania:

 • działania wychowawcze w grupie oraz w klasie prowadzone przez wychowawców

 • zajęcia prowadzone metodami aktywnymi

 • warsztaty psychoedukacyjne

 • warsztaty motywujące

 • trening zastępowania agresji

 • indywidualna oraz grupowa praca ucznia ze specjalistami

 • udział w zajęciach pozalekcyjnych

 • udział w zajęciach relaksacyjnych

 • udział w zajęciach rekreacyjno - sportowych

 • stosowanie jednolitego systemu konsekwencji

 • kontrakty.

 

- CELE I ZADANIA OŚRODKA -

 • Organizowanie oraz udział podopiecznych w zajęciach edukacyjnych, profilaktyczno – wychowawczych, socjoterapeutycznych, rekreacyjno - sportowych, kulturalno - oświatowych;

 • Wspomaganie w zakresie nabywania umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie społeczne;

 • Wspieranie rodziców/opiekunów prawnych w pełnieniu funkcji wychowawczej i edukacyjnej, w rozpoznawaniu, wspomaganiu i rozwijaniu potencjalnych możliwości ich dzieci oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju młodzieży w szczególności w zakresie unikania zachowań ryzykownych;

 • Pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanków, we współpracy z właściwymi instytucjami;

 • Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zachowań zagrażających życiu i zdrowiu wychowanków;

 • Organizowanie możliwości udziału wychowanków w życiu społecznym i kulturalnym, poprzez współpracę z organizacjami i instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz ze środowiskiem lokalnym;

 • Kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego rozwijaniu poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny, postaw patriotycznych z jednoczesnym uwzględnieniem wartości kultur zjednoczonej Europy, świata;

nasz patron

Ignacy Solarz
ur. 28 grudnia 1891 Ołpiny
zm. 1940 Palmiry

Ciekawe linki